Obec Bádice
Obchodná 137
951 46 Bádice

037 / 7785 202
obecbadice@azet.sk

Najnovšie kultúrne podujatia:

10.10.2016 16:00 Obecné slávnosti

Posledné zápisnice OZ:

Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bádice (14.09.2016)

Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bádice (15.06.2016)

Zápisnica z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bádice (30.03.2016)

Zápisnica z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bádice (20.01.2016)

Posledné VZN:

VZN č.02/2016 o udeľovaní čestného občianstva obce Bádice, ceny obce Bádice, ceny starostu obce Bádice

VZN č.01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bádice

VZN č.04/2015 o prenajímaní obecných nájomných bytov

VZN č.03/2015 o zneškodňovaní odpadových vôd v obci Bádice