Obec Bádice
Obchodná 137
951 46 Bádice

037 / 7785 202
obecbadice@azet.sk

Najnovšie kultúrne podujatia:

Posledné zápisnice a uznesenia OZ:

Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bádice (13.06.2019)

Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bádice (29.04.2019)

Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bádice (27.03.2019)

Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bádice (17.01.2019)

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bádice (05.12.2018)

Posledné VZN:

VZN č.04/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území Obce Bádice

VZN č.03/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými odpadmi na území obce Bádice

VZN č.02/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

VZN č.01/2019 zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií Obce Bádice

VZN č.01/2018 o prenajímaní obecných nájomných bytov