Obec Bádice
Obchodná 137
951 46 Bádice

037 / 7785 202
obecbadice@azet.sk

Najnovšie kultúrne podujatia:

Posledné zápisnice a uznesenia OZ:

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bádice (05.12.2018)

Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bádice (05.12.2018)

Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bádice (10.10.2018)

Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bádice (20.06.2018)

Posledné VZN:

VZN č.01/2018 o prenajímaní obecných nájomných bytov

VZN č.01/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN č.02/2016 o udeľovaní čestného občianstva obce Bádice, ceny obce Bádice, ceny starostu obce Bádice

VZN č.01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bádice