Obec Bádice
Obchodná 137
951 46 Bádice

037 / 7785 202
obecbadice@azet.sk

Najnovšie kultúrne podujatia:

09.12.2017 17:00 Mikuláš

16.12.2017 Jubilanti

31.12.2017 Silvester

Posledné zápisnice a uznesenia OZ:

Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bádice (21.06.2017)

Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bádice (15.03.2017)

Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bádice (01.03.2017)

Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bádice (12.12.2016)

Posledné VZN:

VZN č.02/2016 o udeľovaní čestného občianstva obce Bádice, ceny obce Bádice, ceny starostu obce Bádice

VZN č.01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bádice

VZN č.04/2015 o prenajímaní obecných nájomných bytov

VZN č.03/2015 o zneškodňovaní odpadových vôd v obci Bádice