Najnovšie kultúrne podujatia:

30.04.2019 Stavanie mája

Posledné zápisnice a uznesenia OZ:

Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bádice (27.03.2019)

Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bádice (17.01.2019)

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bádice (05.12.2018)

Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bádice (05.12.2018)

Posledné VZN:

VZN č.02/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

VZN č.01/2019 zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií Obce Bádice

VZN č.01/2018 o prenajímaní obecných nájomných bytov

VZN č.01/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN č.02/2016 o udeľovaní čestného občianstva obce Bádice, ceny obce Bádice, ceny starostu obce Bádice