Obec Bádice
Obchodná 137
951 46 Bádice

037 / 7785 202
obecbadice@azet.sk

Najnovšie kultúrne podujatia:

23.06.2019 13:00 Gastrofest

Posledné zápisnice a uznesenia OZ:

Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bádice (13.12.2017)

Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bádice (21.06.2017)

Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bádice (15.03.2017)

Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bádice (01.03.2017)

Posledné VZN:

VZN č.01/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN č.02/2016 o udeľovaní čestného občianstva obce Bádice, ceny obce Bádice, ceny starostu obce Bádice

VZN č.01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bádice

VZN č.04/2015 o prenajímaní obecných nájomných bytov