Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Oznámenia

Pozvánka na 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bádiciach

S T A R  O  S T A      O B C E

Obchodná 137, 951 46  B á d i c e

Č. j.: 651/2019                                                                                     V Bádiciach  23.09.2020 

P  O Z V Á  N  K  A

    V zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

                   5.  riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bádiciach, ktoré sa uskutoční dňa

07. októbra 2020  o 18,00 hodine

na Obecnom úrade v Bádiciach.

Program:

1. Otvorenie

     2. Voľba návrhovej komisie  a  overovateľov zápisnice

     3. Schválenie úveru – na zabezpečenie financovania investičného zámeru ,,Obnova miestnej  

         komunikácie ul. K vinohradom“

     4. Schválenie návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov 

         fyzických osôb v roku 2020  

     5. Diskusia

     6. Schválenie uznesenia

     7. Záver

Vaša účasť je potrebná.

                                                                                                      Ing. Stanislav   G á l                                                                                                           starosta obce

Zmena ordinačných hodín MUDr. Viera Uramová.

Detská lekárka, MUDr. Viera Uramová, dáva do pozornosti zmenu ordinačných hodín v Detskej ambulancii Výčapy – Opatovce a to nasledovne: 

UTOROK – 12,00 – 16,00 hod. 

Ostatné ordinačné hodiny zostávajú bez zmeny.

Pozvanie na posedenie

Kultúrna komisia v Bádiciach

 srdečne pozýva všetky deti spolu s rodičmi 

na malé večerné posedenie 

pri príležitosti ukončenia letných prázdnin, 

ktoré bude spojené s opekaním, drobnými športovými aktivitami a večerným kinom

Príďte dňa 29. augusta 2020 o 19:00 h 

pri Kultúrny dom v Bádiciach

Právna poradňa

Obec Bádice

v spolupráci s

JUDr. Petrom Lyžičiarom, advokátom

si Vám dovoľujú oznámiť,

že dňa 31. augusta 2020

od 16:00 do 18:00 hod.

sa na obecnom úrade v Bádiciach uskutoční bezplatná

PRÁVNA PORADŇA.

V rámci právnej poradne bude možné konzultovať Vaše problémy v rôznych právnych oblastiach (občianske právo, rodinné právo, právo nehnuteľností, pracovné právo, trestné právo a iné).

V prípade, ak máte záujem o právnu konzultáciu, prosím, prihláste sa vzhľadom na obmedzený čas trvania právnej poradne na obecnom úrade v čase úradných hodín, alebo na telefónnom čísle 0904 233 107.

*Poskytovateľ právnej poradne nenesie zodpovednosť za prípadnú nesprávnosť alebo neúplnosť poskytnutých informácií, nakoľko v rámci bezplatnej právnej poradne nejde o poskytovanie právnych služieb v zmysle zákona o advokácii.

Oznámenie o začatí konania na výrub dreviny

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté
záujmy ochrany prírody a krajiny:

Číslo konania: S2020/00174

Predmet konania: Žiadosť Peter Varga o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č.
543/2002 z. z. o ochrane prírody a krajiny v zn. nesk. predpisov

1 ks Vŕba biela na parc. č. 234

Uvedená drevina sa nachádzajú v k. ú. Bádice

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 dní odo dňa zverejnenia
informácie písomne alebo elektronicky na adresu. obecbadice@azet.sk

Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu

Dňa 20.06.2020 (sobota) bude zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu.

Zber bude prebiehat’ z jedného zberného miesta:

pred Obecným úradom v Bádiciach

Čas zotrvania posádky na zbernom mieste:

Od 7:00 – 8:00 hod

Prosíme o striktné dodržanie času odberu odpadov ! ! !

( aby sa predišlo tomu, ze posádka odíde z miesta odoberania a občania ešte budú nosiť’ na dané miesto odpad).

Tiež Vás žiadame, aby ste nebezpečný odpad označili o aký odpad sa jedná.
Napríklad postrek, farba a podobne. V odpade sa nemôžu nachádzat’ neidentifikovateľné chemikálie.

MUDr .Kolenčík Jozef oznamuje

MUDr .Kolenčík Jozef oznamuje svojim pacientom,že počas mesiacov JÚN, JÚL, AUGUST 2020 bude  každý piatok  dovolenka.Prosíme pacientov,aby si nechodili v piatok písať alebo hlásiť lieky,lebo len chorí pacienti budú ošetrení a to ambulancia D.Lefantovce  od  7-8 hod. a ambulancia V-Opatovce  od 8-9 hod   .Lekárne  vo Výčapoch-Opatovciach a Dolných Lefantovciach tiež budú zatvorené pre dovolenku každý piatok. 

Kontrola napojenosti kanalizácie v obci Bádice

Vážení spoluobčania!

Nakoľko máme opakované problémy s vypúšťaním odpadových vôd,

v sobotu 06. a 13. júna 2020 od 9:00 do 12:00 hod

vykonáme kontrolu napojenosti Vašej kanalizácie na verejnú
kanalizáciu. Budeme kontrolovať predovšetkým prietokovosť cez
revízne šachty a kontrolu napojenosti dažďovej vody na kanalizáciu.
Kontrolu vykonajú poslanci obecného zastupiteľstva spolu so
starostom obce.
Preto Vás žiadame, aby ste im v súlade so zákonom a platným VZN
3/2015 umožnili vykonať kontrolu.

Ing. Stanislav Gál
starosta obce Bádice

O z n a m – MŠ Podhorany

Osobné veci detí si môžu rodičia vyzdvihnúť v Materskej škole Podhorany dňa 5.5.2020 od 7,00 hod. do 12,00 hod. Do budovy MŠ môžu rodičia vstupovať po jednom s ochranným rúškom na tvári a rukavicami.