Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Oznámenia

Voľby do Národnej rady SR 2020

Vážení občania, v sobotu 29. februára 2020 sa v čase od 7:00 – 22:00 h v sále kultúrneho domu uskutočnia Voľby do Národnej rady SR 2020.
Občania, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť volieb, môžu požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky. Prihlásiť sa môžu na tel. čísle 037/ 7785 202 alebo v deň konania volieb do 12:00 h u členov okrskovej volebnej komisie.

Parkovanie v obci Bádice

Občania – vodiči, ktorí parkujú svoje vozidlá resp. stoja na miestnej komunikácii – ceste a obmedzujú tým plynulosť cestnej premávky upozorňujeme Vás, že porušujete všeobecne záväzné predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

V súlade s ustanovením § 23 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy za podmienky, že nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, avšak pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 metre pre každý smer jazdy a pri zastavení musí zostať voľný jazdný pruh široký najmenej 3 metre pre oba smery jazdy.

§ 2 ods. 2 písm. y) – Zastavením sa rozumie uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na naloženie a zloženie nákladu.

§ 2 ods. 2 písm. t) – Státím sa rozumie uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie ako je čas dovolený na zastavenie.

Z uvedeného je zrejmé, že v našej obci vzhľadom na šírku cesty, nie je možné vozidlá parkovať pred domom na ceste alebo tak, aby nejakou časťou na cestu zasahovali.

Žiadame občanov, aby toto upozornenie rešpektovali a svojim konaním neobmedzovali ostatných občanov.

Pri opakovanom porušení tohto upozornenia  budú privolaní príslušníci policajného zboru, ktorí budú tento priestupok riešiť.

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

Upozornenie pre občanov pripojených na kanalizáciu !!!

Na základe zvýšenej spotreby odpadovej vody v kanalizácii počas daždivých dní, Vás žiadame, aby ste venovali  pozornosť tomuto oznamu!!!

Máme podozrenie, že na kanalizačnú prípojku má niekto napojený odvod dažďovej vody (ríny), alebo je niekto napojený na kanalizáciu bez uzatvorenia zmluvy s Obcou, čo nie je prípustné.

Skôr než pristúpime ku kontrole pripojení jednotlivých domácností a následne ku sankciám, vyhlasujeme:

,,G E N E R Á L N Y       P A R D O N,,

To znamená, že občania, ktorí sú pripojení na kanalizáciu nesprávne, alebo nemajú uzatvorenú zmluvu o pripojení na kanalizáciu s Obcou, majú lehotu:

do 31.03.2020
na odstránenie prípadných nepovolených pripojení.

Ak ani po tejto lehote sa nezníži stav odpadovej vody, bude starosta spolu s  poslancami  vykonávať   kontroly v každej pripojenej domácnosti.

V prípade zistenia nesprávneho, alebo nepovoleného pripojenia bude majiteľovi nehnuteľnosti  uložená pokuta.

Ak ani po týchto opatreniach neklesne spotreba odpadovej vody, budeme nútení od 01.01.2021 zvýšiť poplatok za odvod odpadovej vody.

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Obnova miestnej komunikácie ul. K vinohradom ”

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet
zákazky: „Obnova miestnej komunikácie ul. K vinohradom” pre verejného
obstarávateľa:  Obec Bádice, Obchodná 137, 951 46 Bádice, IČO:
0037869540. V prílohe Vám zasielame Výzvu na predloženie cenovej ponuky
podľa  § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Veríme, že sa zapojíte do procesu verejného obstarávania a predložíte
ponuku na požadovaný predmet zákazky.

S pozdravom

Ing. Stanislav Gál
starosta obce Bádice
+421 910 487 944

Prílohy k oznámeniu:

Oznam k zisteniu výskytu vtáčej chrípky a vydanom nariadení Regionálne veterinárnej a potravinovej správy v Nitre

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Nitre oznamuje, že Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku vo Zvolene dňa 9. januára 2020 diagnostikovalo pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku v Slovenskej republike.

Jedná sa  o vysokopatogénny subtyp H5N8, ktorý bol potvrdený koncom roka 2019 a začiatkom roka 2020 aj v susednom Poľsku.

Choroba bola zistená v súkromnom chove dospelej hydiny( drobnochovateľ) – kury domácej v obci Zbehy, okres Nitra.

Na základe tejto skutočnosti Regionálna veterinárna a potravinová správa v Nitre nariadila opatrenia zamerané na tlmenie choroby, jej kontrolu a zabránenie šírenia nákazy, v ochrannom pásme o polomere 3 km okolo ohniska a v pásme pozorovania o polomere 10 km okolo ohniska. V pásme pozorovania o polomere 10 km od ohniska sa nachádza i katastrálne územie Bádice.

Ordinačné hodiny lekárov počas Vianočných svoatkov

Detská lekárka MUDr. Uramová 

bude medzi sviatkami ordinovať nasledovne:

23.12.2019          od 10:00 – 12:00 hod.​ vo Výčapoch-Opatovciach

27.12.2019          od 10:00 – 12:00 hod. ​vo Výčapoch-Opatovciach

od 30.12.2019 do 03.01.2020   od 07:00 – 10:00 hod.  vo Výčapoch-Opatovciach

​​​​​od 10:30 – 12:30 hod.    v Čakajovciach

Obvodný lekár MUDr. Kolenčík

oznamuje svojím pacientom, 

že od 20.12. 2019 do 02.01.2020 bude mať dovolenku.

Akútne stavy počas dovolenky budú ošetrené nasledovne:

v ambulancii Dolné Lefantovce ​​​od 07:00 – 08:00 hod.

v ambulancii vo Výčapoch–Opatovciach ​​od 08:00 – 09:00 hod.

Ambulancia zubného lekára MUDr. Dušana Bučeka

bude mať dovolenku od 20.12.2019 do 3.1.2020.

Zoznam zubných lekárov, ktorí ho budú zastupovať je na výveske v areáli
zubnej ambulancie v Dolných Lefantovciach.