Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Pozvánka na 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bádiciach

S T A R  O  S T A      O B C E

Obchodná 137, 951 46  B á d i c e

Č. j.: 651/2019                                                                                     V Bádiciach  23.09.2020 

P  O Z V Á  N  K  A

    V zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

                   5.  riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bádiciach, ktoré sa uskutoční dňa

07. októbra 2020  o 18,00 hodine

na Obecnom úrade v Bádiciach.

Program:

1. Otvorenie

     2. Voľba návrhovej komisie  a  overovateľov zápisnice

     3. Schválenie úveru – na zabezpečenie financovania investičného zámeru ,,Obnova miestnej  

         komunikácie ul. K vinohradom“

     4. Schválenie návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov 

         fyzických osôb v roku 2020  

     5. Diskusia

     6. Schválenie uznesenia

     7. Záver

Vaša účasť je potrebná.

                                                                                                      Ing. Stanislav   G á l                                                                                                           starosta obce