Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

POZVÁNKA NA 5. ZASADNUTIE OZ

STAROST A  OBCE
Obchodná 137, 951 46 B á d i c e

Č. j.: 678/2021
V Bádiciach, 22. septembra 2021

POZVÁNKA

V zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zneni neskorších zmien a doplnkov

ZVOLÁVAM

5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bádiciach, ktoré sa uskutoční dňa

06. októbra 2021 o 18:00 hodine

na Obecnom úrade v Bádiciach.

Program:

  • Otvorenie
  • Voľba návrhovej komisie a  overovateľov zápisnice
  • Kontrola uznesení
  • Návrh dodatku k zmluve o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
  • Návrh VZN obce Bádice č. 2/2021 o podmienkach poskytovania dotácií a finančného príspevku z prostriedkov obce
  • Schválenie bytovej komisie a vymenovanie ich členov
  • Rôzne
  • Návrh na uznesenie
  • Záver

Vaša účasť je potrebná.

Ing. Stanislav Gál,

starosta obce

v.r.