Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Pozvánka na 6. zasadnutie OZ

STAROSTA OBCE
Obchodná 137, 951 46 Bádice

Č. j.: 778/2021

V Bádiciach, 15. novembra 2021

P O Z V Á N K A

v zmysle §12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

ZVOLÁVAM

6 riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bádiciach, ktoré sa uskutoční dňa

01.decembra 2021 o 18:00 hodine

na Obecnom úrade v Bádiciach.

Program:

 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie a  overovateľov zápisnice
 • Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Kontrola uznesení
 • Návrh finančného rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024
 • Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015 o zneškodňovaní odpadových vôd v obce Bádice
 • Návrh na rozpočtové opatrenie č. 4/2021
 • Pridelenie nájomných bytov
 • Rôzne
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

Vaša účasť je potrebná.

Ing. Stanislav Gál

starosta obce

v.r