Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Súťažné podmienky na odpredaj obecného pozemku

Súťažné podmienky

k prevodu majetku Obce Bádice – nehnuteľnosť na ulici „K vinohradom“

priamym predajom


Čl. I
Vyhlasovateľ


Názov: Obec Bádice
Sídlo: Obchodná 137, 951 46 Bádice
IČO: 37 869 540
Zastúpená: Ing. Stanislav Gál, starosta
Bankové spojenie IBAN: SK78 5600 0000 0008 5255 7001
(ďalej len „Vyhlasovateľ“)


Čl. II
Úvodné ustanovenia

 1. Predaj nehnuteľnosti sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi, uznesením
  Obecného zastupiteľstva v Bádiciach č. 9/2022 zo dňa 25.5.2022, v zmysle ktorého bol
  schválený zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom priameho predaja a týmito súťažnými
  podmienkami.

Čl. III
Predmet prevodu

 1. Predmetom prevodu, na ktorý sa vzťahujú tieto súťažné podmienky je nehnuteľnosť –
  novovzniknutý pozemok parcely registra „C“, parcelné číslo 253/2, druh pozemku ostatná
  plocha o výmere 34 m2

, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 199/2022 zo dňa
15.8.2022, ktorý vytvoril Ing. Marek Blaško, GEO NITRA s.r.o., geodetické práce, Malý Lapáš
199, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 47 527 242, ktorý bol úradne overený dňa 22.8.2022 Ing. Evou
Hrehovou pod č. G1-1843/2022 (ďalej len „Predmet prevodu“), ktorý je vo výlučnom
vlastníctve Vyhlasovateľa.

 1. Záujemca o odpredaj Predmetu prevodu je povinný predložiť navrhovanú kúpnu cenu
  v minimálnej výške určenej podľa čl. IV.
  Čl. IV

Minimálna kúpna cena a záloha na náklady predaja

 1. Minimálna kúpna cena Predmetu prevodu bola určená znaleckým posudkom č.
  279/2022 zo dňa 29.8.2022, ktorý vypracoval Ing. Ľubomír Drgo vo výške 40,38 Eur/m2.

Telefón www.badice.sk PRIMA BANKA IČO
037 / 77 85 202 obecbadice@azet.sk 0852557001/5600 37869540
Celková výmera Predmetu prevodu je 34 m2

. Minimálna zaokrúhlená kúpna cena za celú

výmeru Predmetu nehnuteľnosti predstavuje 1.370 Eur.

 1. Vyhlasovateľ určuje ako jednu z podmienok predaja Predmetu prevodu zloženie
  finančnej zálohy vo výške 1.000 Eur. Finančnú zálohu je potrebné zložiť buď osobne do
  pokladnice Obce Bádice alebo prevodom na bankový účet č. IBAN SK78 5600 0000 0008 5255
 2. Úhrada finančnej zálohy musí byť zrealizovaná tak, aby boli finančné prostriedky
  pripísané na účet vyhlasovateľa súťaže do termínu skončenia doby na predkladanie písomných
  návrhov s cenovou ponukou.
 3. Záujemca, ktorý bude určený ako víťazný v zmysle čl. VI bod 4. bude finančná záloha
  započítaná na úhradu kúpnej ceny. Ostatným neúspešným záujemcom bude finančná záloha
  vrátená do 10 dní od skončenia termínu na predkladanie ponúk.
 4. K minimálnej kúpnej cene budú pripočítané náklady na odpredaj Predmetu prevodu,
  ktoré pozostávajú z nákladov na vypracovanie geometrického plánu na odčlenenie Predmetu
  prevodu z pôvodnej parcely, nákladov na vypracovanie znaleckého posudku na určenie
  minimálnej kúpnej ceny Predmetu prevodu a nákladov na právne služby súvisiace
  s odpredajom Predmetu prevodu.

Čl. V
Ďalšie podmienky

 1. Písomný návrh s cenovou ponukou je potrebné doručiť poštou na adresu: Obec Bádice
  Obchodná 137, 951 46 Bádice, prípadne podať osobne na podateľňu Obecného úradu v termíne
  od 09.09.2022 do 26.09.2022 do 15:00 hod. v zapečatenej obálke s viditeľným označením:
  „Neotvárať – Odpredaj nehnuteľností K vinohradom“. Návrhy podané po tomto termíne
  nebudú zaradené do vyhodnocovania.
 2. Návrh musí obsahovať:
  a. presné označenie navrhovateľa, fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko,
  bydlisko, dátum narodenia, a telefónne číslo a fyzická osoba podnikateľ a
  právnická osoba uvedie: názov, sídlo, IČO, konajúcu osobu (štatutárneho
  zástupcu), telefónne číslo, doloží originál alebo overenú fotokópiu výpisu z
  obchodného, resp. živnostenského registra nie starší ako 6 mesiacov,
  b. výšku kúpnej ceny za Predmet prevodu,
  c. miesto, dátum a podpis.
 3. Písomný návrh na predkladanie cenovej ponuky tvorí prílohu č. 1 týchto súťažných
  podmienok.
 4. Poverený zamestnanec Vyhlasovateľa vyznačí na obálke podacie číslo, dátum a čas
  prijatia návrhu, čo potvrdí svojím podpisom.
 5. Záujemca môže predložiť len jeden návrh. Ak podá viac návrhov, každý ďalší bude
  z vyhodnocovania vylúčený.
 6. Záujemca môže svoj návrh meniť, dopĺňať a vziať späť svoj návrh do konca lehoty
  v zmysle bodu 1. tohto článku na predkladanie písomných návrhov s cenovou ponukou.
 7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky písomné návrhy, predĺžiť lehotu na
  predkladanie písomných návrhov s cenovou ponukou a meniť tieto súťažné podmienky.
 8. Záujemca nemá nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži, okrem
  práva neúspešného záujemcu na vrátenie finančnej zálohy v zmysle čl. IV bod. 3 druhá veta.

Čl.VI

Časový plán súťaže a vyhodnotenie súťaže

Telefón www.badice.sk PRIMA BANKA IČO
037 / 77 85 202 obecbadice@azet.sk 0852557001/5600 37869540

 1. Dátum vydania súťažných podmienok: 24.6.2022.
 2. Ukončenie predkladania písomných návrhov s cenovými ponukami: 26.09.2022.
 3. Vyhodnotenie písomných návrhov s cenovými ponukami sa uskutoční dňa 26.9.2022
  o 15:30 hod. Okrem členov vyhodnocovacej komisie sa procesu vyhodnocovania môžu
  zúčastniť aj záujemcovia, ktorí predložili svoje písomné návrhy s cenovou ponukou.
 4. Za víťazný návrh bude Vyhlasovateľ považovať ten, ktorý splní všetky súťažné
  podmienky a bude obsahovať najvyššiu cenovú ponuku na odpredaj Predmetu prevodu. Pri
  rovnosti ponúknutej ceny za Predmet prevodu u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o
  najvhodnejšom súťažnom návrhu podľa najskoršieho dátumu a času doručenia návrhu
  Vyhlasovateľovi.
 5. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým záujemcom v lehote 10 dní od
  otvorenia a vyhodnotenia písomných návrhov s cenovou ponukou.
 6. Predloženie návrhu kúpnej zmluvy úspešnému záujemcovi bude v lehote do 30 dní od
  schválenia prevodu Predmetu prevodu obecným zastupiteľstvom.
 7. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude v lehote do 5 pracovných dní po
  zaplatení celej kúpnej ceny záujemcom. Návrh podá Vyhlasovateľ prostredníctvom
  splnomocneného zástupcu, pričom poplatok za vklad do katastra nehnuteľností platí záujemca.
 8. Zámer na odpredaj Predmetu prevodu spoločne so súťažnými podmienkami zverejní
  Vyhlasovateľ na úradnej tabuli a internetovej stránke Vyhlasovateľa. Zámer na odpredaj
  Predmetu prevodu zverejní Vyhlasovateľ v regionálnej tlači.
  V Bádiciach, dňa 24.6.2022

Ing. Stanislav Gál v.r.
starosta obce